Leeg/0,00 €

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Alle bestellingen en verkopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden zoals hierna vermeld, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de koper geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Kopers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn om aanwezig te zijn bij een Homeparty en/of om een bestelling of aankoop te plaatsen bij 2-Njoy.2-Njoy kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van overtreding van deze leeftijdsgrens, waarvan de controle en verantwoordelijkheid uitsluitend berust bij de gastheer/-vrouw van de homeparty.

2-Njoy houdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, maar de algemene voorwaarden die aanvaard zijn tijdens de bestelling/aankoop blijven van toepassing gedurende deze overeenkomst. 

2. Algemene bepalingen

In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:‘2-Njoy/2-Njoy homeparty’s:Maes Nancy,Lippelodorp 65,2890 Lippelo met als BTWnr Be 0886.089.852

‘Koper’: Elke persoon die op een homeparty een bestelling plaatst of aankoop doet bij 2-Njoy

‘Gastvrouw,-heer’: elke (rechts-)persoon welke een homeparty organiseert voor derden, bijv. vrienden, familie, collega’s, kennissen, …. 

Elke koper wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling of het verrichten van een aankoop. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal vervangen worden door een geldige en afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

3. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

Foto’s, catalogi, folders, waaronder eveneens deze vermeld op de website van2-Njoy, of andere door 2-Njoy geleverde publiciteitsdocumenten zijn louter illustratief en hebben geen enkele contractuele waarde en zijn niet bindend. Verschillen in kleur, verhouding, vormgeving of afmeting tussen de afbeeldingen en het werkelijke product kunnen niet als non-conformiteit aangemerkt worden. Aanbiedingen en prijsopgaven op de website van 2-Njoy zijn slechts een uitnodiging aan het publiek tot het doen van een aanbod.

De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten vanaf het ogenblik dat 2-Njoy de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft .De koper erkent, zo hij een bestelling plaatst en/of aankoop verricht, dat hij volledig werd ingelicht door 2-Njoy aangaande alle belangrijke en wettelijk verplichte informatie m.b.t. de goederen en dat hij hiervan goede kennis heeft.

Bestellingen op een homeparty worden onder geen enkele vorm gewijzigd of terugbetaald.

4. Prijzen en Betaling

De informatie omtrent de producten, de levering en de betaling, werd opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op het moment van de bestelling en zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende aankoopprijzen, verzekering, transportkosten, enz.2-Njoy behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van2-Njoy. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten die ten laste zijn van de koper.

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enige wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijk toestemming van2-Njoy.

Indien de koper een bestelling plaatst, kan de koper bij het opgeven van de bestelgegevens een factuur aanvragen. Gelet op de leveringstermijnen vermeld in artikel 5 aanvaardt de koper uitdrukkelijk dat alle bestellingen betaalbaar zijn aan het adres van2-Njoy, contant bij het plaatsen van de bestelling, al dan niet op een homeparty en zonder korting. Het bedrag van elke op de vervaldag niet betaalde bestelling wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 8,5% per jaar alsook met een schadebeding van 10%, en dit met een minimum van 65€, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de koper verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt van rechtswege een eventueel toegestane korting.

5. Levering en overmacht

Na ontvangst van een bestelling, verbindt 2-Njoy zich er toe om er voor te zorgen dat de goederen binnen een aanvaardbare termijn worden geleverd. 

Ingeval van tijdelijke uitputting van de voorraad wordt de koper hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht en zullen de goederen zo spoedig mogelijk worden nageleverd.   In dit geval heeft de koper het recht op annulering van dit deel van de bestelling.  Het reeds betaalde bedrag voor het ontbrekende deel van de bestelling, zal aan hem/haar worden teruggestort door 2-Njoy. 

Ingeval van definitieve uitputting van de voorraad wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht.  In dit geval heeft de koper het recht op annulering van dit deel van de bestelling.  Het reeds betaalde bedrag voor het ontbrekende deel van de bestelling, zal aan hem/haar worden teruggestort door 2-Njoy. 

Overschrijding van de onderling overeengekomen termijn of late levering geeft de koper geen recht op ontbinding van de verkoopsovereenkomst/bestelling, noch op schadevergoeding op eender welke manier.

2-Njoy zal de bestelde goederen steeds laten leveren door een transportbedrijf, gekozen en bepaald door 2-Njoy. De leveringen gebeuren in een afgesproken afhaalpunt.  

Indien de pakketten met de bestelde goederen door de koper niet tijdig worden afgehaald in het afhaalpunt, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. 

In geval van overmacht of van een voorval dat voor2-Njoy redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt2-Njoy zich respectievelijk het recht om de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen per schriftelijke kennisgeving aan de koper, zonder dat 2-Njoy de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij2-Njoy als bij haar leveranciers, toeleveranciers of andere betrokken derden. In dit geval van ontbinding van de overeenkomst wordt de koper onmiddellijk terugbetaald ten belope van de sommen die door de koper reeds waren betaald.

6. Bijdrage verzendkosten

Alle bestelling genoteerd op een homeparty worden standaard verzonden in 1 pakket naar de gastvrouw/heer of een onderling overeengekomen adres.

Indien de koper een individuele zending wenst worden 15€ extra verzendkosten aangerekend aan de koper.

7. Betaalwijze

Elke bestelling dient contant betaald te worden bij de bestelling van de goederen,zowel op de homeparty als op de webshop.De betaling gebeurt cash of via Bankcontact op het moment van de bestelling. Overschrijvingen worden niet aanvaard, tenzij bij het niet correct werken van het Bankcontacttoestel en worden aanzien als uitzondering.Overschrijvingen dienen altijd binnen de 48u betaald te worden op rekeningnr BE26 0634 4294 9929.Bij laattijdige betaling wordt een boete gerekend van 15€.

8. Privacy

2-Njoy respecteert de privacy van de kopers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie zoals die door de koper is meegedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld en zal bewaard worden in een digitaal databestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling en op geen enkele wijze aan derden overgemaakt worden. De koper heeft het recht op raadpleging en verbetering van zijn persoonsgegevens, alsook het recht op schrapping van zijn gegevens uit het databestand.

9. Klachten/ Aansprakelijkheid

Op elke homeparty worden alle artikelen voldoende toegelicht. Indien een artikel niet geheel aan de verwachtingen van de koper zou voldoen en/of ingeval de koper niet tevreden is over de kwaliteit van de geleverde producten, zonder dat echter enig gebrek of defect aan de producten bestaat, kan hiervoor geen enkele vorm van schadevergoeding geëist worden, noch kan de koper het artikel retourneren .Ingeval de koper medische of fysische klachten heeft na gebruik van geleverde goederen, kan hiervoor geen enkele vorm van schadevergoeding geëist worden, noch kan de koper het artikel retourneren. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en uittesten van de geleverde goederen behoort toe aan de koper.2-Njoygeeft geen enkele garantie voor beoogde resultaten bij het gebruik van de door haar verkochte producten.

2-Njoy wijst elke aansprakelijkheid of garantie af ingeval geleverde goederen verkeerd worden gebruikt. 2-Njoy garandeert dat de producten overeenkomen met de in het aanbod vermelde specificaties, en voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid conform de wettelijke bepalingen van toepassing op datum van aankoop.2-Njoy is niet verantwoordelijk en biedt geen garantie voor de deugdelijkheid van producten van derden, die door de koper samen met de producten van2-Njoy gebruikt worden.

De koper is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen 7dagen (België) – 10 dagen (buitenland) na de levering, schriftelijk aan 2-Njoy mee te delen. Dit kan via info@2-njoy.be. Het meedelen aan 2-Njoy van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde goederen schort echter de verplichting van de koper om de factuur te betalen niet op.2-Njoy zal naar best vermogen een oplossing aanbieden voor de klacht, in de mate dat deze gegrond is. 

Het in gebreke blijven van de koper om binnen voormelde termijn een klacht aan 2-Njoy mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.

Ingeval van foutieve levering door 2-Njoy kan de koper deze goederen op kosten van 2-Njoy terugsturen, op voorwaarde dat deze producten om hygiënische redenen: 

  • Ongebruikt zijn en
  • Onbeschadigd zijn en
  • Niet uit de verpakking zijn gehaald en/of verzegeling niet is verbroken.
  • Het terugzenden van foutief geleverde goederen dient te gebeuren binnen de 7dagen (België) of 10 dagen (buitenland) na ontvangst van de goederen.  Bij laattijdige terugzending of behoud van de foutief geleverde goederen, zullen zij worden gefactureerd aan de koper. Elke factuur is contant betaalbaar op het rekeningnummer van 2-Njoy  
  • Dergelijke foutieve levering geeft de koper geen recht op korting, noch schadevergoeding op eender welke vorm. 2-Njoy zorgt in geval van een foutieve levering voor een kosteloze nalevering van de juiste goederen.

10. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

Tot aan de volledige betaling door de koper van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van 2-Njoy en bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de koper. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-/venielings-/beschadigingsrisico

11. Garantie

Op de geleverde goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing volgens de fabrikant .De datum van levering geldt als ingangsdatum voor de garantie. Ingeval de koper zich wenst te beroepen op de wettelijke garantierechten, dient hij/zij de geleverde goederen aangetekend terug te zenden naar 2-Njoy vergezeld van de originele gedagtekende bestelbon en in de verpakking 

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie:

  • Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid
  • Bij beschadiging door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
  • Bij normale slijtage
  • Bij het ontbreken van de originele bestelbon
  • Bij een ongegronde klacht zijn de gemaakte kosten voor de rekening van de koper.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Ingeval van enig geschil naar aanleiding van een bestelling of aankoop bij 2-Njoy is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen uitsluitend bevoegd. Indien de klant een consument is in de zin van de wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming is art. 624, 1°, 2° en 4° Ger.W. van toepassing.

13. Omruiling van geleverde goederen

De koper heeft niet het recht een omruiling te vragen aan 2-Njoy van de bestelde of geleverde goederen. 

14. Herroepingsrecht voor de consument (art. VI.67 Wetboek Economisch Recht-WER)

De consument-/koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, op voorwaarde dat de goederen niet uit hun originele verpakking werden gehaald en de zegel niet werd verbroken.in welk geval het herroepingsrecht uitdrukkelijk is uitgesloten conform artikel VI.73, 5° WER. De herroepingstermiin verstrijkt 8 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper aan2-Njoy, t.a.v. Maes Nancy, wonende 2890 Lippelo ,Lippelodorp 65 en met ondernemingsnummer 0886.089.852 email info@2-njoy.be via ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.  De koper kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping zoals hieronder is weergegeven, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zijn de kosten van terugzending van het product voor diens eigen rekening.  Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan 2-Njoy terugzenden.

Ingeval de levering van de goederen nog plaatsvindt na de verzending van de herroepingsbrief, dienen de geleverde goederen binnen de 2 werkdagen ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd aangetekend teruggezonden te worden naar 2-Njoy op voormeld adres.